آرش بختیاری

درباره: آرش بختیاری

  • نقش : مدرس
  • وبسایت : #
  • تجربه : +10 سال
  • متخصص در : برنامه نویسی
دوره های ارائه شده
نام دوره نام درس پیچیدگی زمان
آموزش مقدماتی پایتون (Python) مجموعه‌های داده سطح مبتدی 19 mins
آموزش مقدماتی پایتون (Python) برنامه فشرده‌ ‌ساز فایل سطح مبتدی 21 mins
آموزش مقدماتی پایتون (Python) پیمانه‌ها سطح مبتدی 14 mins
آموزش مقدماتی پایتون (Python) توابع با چندین ورودی سطح مبتدی 10 mins
آموزش مقدماتی پایتون (Python) تابع سطح مبتدی 8 mins
آموزش مقدماتی پایتون (Python) حلقه‌ها سطح مبتدی 11 mins
آموزش مقدماتی پایتون (Python) عملگرهای عضویت سطح مبتدی 7 mins
آموزش مقدماتی پایتون (Python) عملگرهای منطقی سطح مبتدی 6 mins
آموزش مقدماتی پایتون (Python) عملگرهای مقایسه سطح مبتدی 10 mins
آموزش مقدماتی پایتون (Python) دستور شرطی سطح مبتدی 9 mins
آموزش مقدماتی پایتون (Python) ذخیره کردن برنامه سطح مبتدی 6 mins
آموزش مقدماتی پایتون (Python) لیست ها سطح مبتدی 8 mins
آموزش مقدماتی پایتون (Python) رشته‌ها سطح مبتدی 10 mins
آموزش مقدماتی پایتون (Python) متغیر‌ها سطح مبتدی 5 mins
آموزش مقدماتی پایتون (Python) محاسبات عددی سطح مبتدی 6 mins
آموزش مقدماتی پایتون (Python) نصب پایتون بر روی ویندوز سطح مبتدی 2 mins