مدرس آرشیو

امید ویسی
مدرس مکتبگاه
جواد عوض زاده
مدرس نرم افزار
مازیار هاشمی
استاد دانشگاه
علی فتوت احمدی
دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
جوانی – خورشیدیان
دانشجویان صنعتی شریف
وحید احمدی
استاد دانشگاه