آرشیو

  1. ساختن فایل نصبی، کد زبان سی و حفاظت از کد های تولیدی نرم افزار

  2. گره فراخوانی کتابخانه ی دینامیک در لب ویو (dll)، فراخوانی و نوشتن کد به زبان سی و یا کدهای متلب

  3. کانکت کردن موس، کیبورد و ادوات دیگر به کامپیوتر و دسترسی به آن و اطلاعات آن در برنامه

  4. پروتکل های تبادل اینترنتی (tcp ,ftp ,smtp,http,serial)

  5. متغیر های عمومی وناحیه ای (local ,globa variable )

  6. فانکشن پالت سینکرون، گرافیک، صدا، پردازش سیگنال و استفاده از queue در صف اطلاعات

  7. کنترل و فانکشن پالت ها در فرونت پنل و بلوک دیاگرام

  8. ساختار های حلقه کنترلی و شرطی

  9. ترمینال عناصر کنترل و ایندیکیتور

  10. تبادل داده بین چند نرم افزار